– Överföring av Svartböle från Tusby till Sibbo

Svartböle tillhörde Tusby socken till år 1867 då det på svartböleböndernas begäran överfördes till Sibbo. Enligt Ture Selén står det så här på ett gammalt papper, daterat i Helsingfors den 14 jan. 1867 och undertecknat i Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn av Senaten:

“Alexander den andre, Kejsare och Sjelvherrskare över hela Ryssland, Tsar av Polen samt Storfurste till Finland et cet., et cet.

Till Guvernören över Nylands län.

Hos oss hava ägarna av Svartböle enstaka skattehemman N:o 14 i Ytterkervo by och Thusby socken, Bönderna Fredrik Selén och Otto Selén underdånigt anhållit att berörda hemman, vilket i eckleciastiskt hänseende underlyder Sibbo pastorat, måtte även i juridiskt afseende, från Thusby till Sibbo socken överföras, hvarför efter vidtagen författning, desse socknars inbyggare samt domhavanden i Borgå domsaga, äfvensom I ock Åbo Hofrätt underdåniga yttranden aflemnat.

Detta ärende hafve Wi i nådigt öfvervägande tagit och dervid funnit godt bifalla ägarens till Svartböle hemman omförmälda begäran samt i följd deraf förorda det skall berörda hemman i juridiskt och administrativt hänseende frånskiljas Thusby och förenas med Sibbo socken: vilket Eder till Kännedom och vederbörandes förständigande härigenom i nåder meddelas.”